Čo je Hodina deťom

Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Prostredníctvom nej poukazuje na potreby detí a mládeže a podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie ich života. Viac o projekte na www.hodinadetom.sk.

Čo podporíte kúpou produktov

Aj v tomto roku bude výťažok získaný predajom našich predmetov použitý na pomoc deťom na Slovensku. Cieľom Nadácie je vytvárať možnosti, aby sa deti mohli bezstarostne hrať, tráviť čas so svojou rodinou a kamarátmi, rozvíjať to, čo ich baví, učiť sa nové veci. Spolu s partnermi sa snaží podporovať ich aktívnu účasť na živote a všestranný rozvoj, vzdelávať, preventívne predchádzať problémom a podporovať dospelých, ktorí sa im venujú.
Výťažok z predaja novoročných pohľadníc, zaokrúhlený spoločnosťou Francesca Creation nahor, predstavoval skvelú sumu 1000 €. Aj vďaka tomuto príspevku mohla Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom 13. grantového programu rozdeliť sumu 207 725,23 € pre 55 organizácií z celého Slovenska. Po zasadnutí Regionálnych expertných skupín vo všetkých regiónoch o tom rozhodla Správna rada NDS 28.5.2012.

Náruč pre dieťa v kríze - občianske združenie Náruč - pomoc deťom v kríze

Poslaním OZ Náruč je pomáhať týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím.

Náruč združenia je otvorená pre deti, ktoré boli vo vlastných rodinách vystavené sexuálnemu zneužívaniu, krutosti či ľahostajnosti. V krízovom centre je im celoročne poskytované útočisko, starostlivosť a odbornú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a sociálnu pomoc. Aktuálny projekt je zameraný na pomoc deťom z rodín, kde sa, žiaľ, stretli so zlyhávaním rodičov a rodiny v jej základnom poslaní - "deti ulice", týrané zneužívané deti. Cieľom projektu je pomocou poradenstva a priamej práce nielen poskytnúť akútnu pomoc deťom v kríze a pomôcť obnovovať ich dôveru a vedomie vlastnej hodnoty, ako aj prispieť k ozdraveniu vzťahov v rodine, hľadať vnútorné zdroje, ktoré predídu rozpadom a ďalším disfunkciám v rodine.

 

Od svojho vzniku Nadácia pre deti Slovenska podporila už 1 469 projektov celkovou sumou 4 179 976,88 €.

Zoznam všetkých projektov podporených z Fondu Hodiny deťom si môžete pozrieť na:
www.hodinadetom.sk/sk/Komu-pomahame/Podporili-sme.alej.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť projekt Hodina deťom.